Nice post here to celebrate Lenin’s 144th birthday – many happy returns Vladimir Ilych!